ریاضی

مهارت در هندسه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آجرلو، امیر
چاپ اول سال: 
1395

پرورش مهارت‌های منطقی با استفاده از مسائل و بازی‌های منطقی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شوئن‌فیلد، مارک
روزن‌بلایت، ژانت
پست، بورلی
ایدز، ساندرا
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه آمار

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394

دایرة‌المعارف هندسه

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رستمی، محمد‌هاشم
چاپ اول سال: 
1393

محمد‌ بن ‌موسی‌خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کنعانی، ناصر
چاپ اول سال: 
1394

دانش‌نامه ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شهریاری، پرویز
امیری، حمیدرضا
ایلخانی‌پور، یدالله
شرقی، هوشنگ
صدر، میرشهرام
فریبرزی عراقی، محمدعلی
قندهاری، احمد
هاشمی موسوی، سید‌محمدرضا
میرحبیب‌اللهی، علا ‌الدین
یاسی‌پور، غلام‌رضا
چاپ اول سال: 
1394

ریاضی 3

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حمزه‌لویی، میثم
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی