مهارت‌های زندگی

هرم سعادت

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
سعادت، سعید
سال چاپ: 
1398

پاداش نهایی: دلایل پنهانی شکل‌گیری انگیزه‌های ما

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ارییلی، دن
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی