آموزش خط تحریری 4

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
ملاحاجی آقایی، محمدحسن
قطع کتاب: 
خشتی كوچك
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786005008852
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواج دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این هنر ابراز علاقه می‌کنند. کتاب حاضر جلدچهارم از مجموعۀ چهار جلدی «خط تحریری»، راهنمای زیبانویسی است. آموزش در این جلد به جمله‌نویسی اختصاص دارد. نویسنده توضیحاتی دربارۀ فاصله میان کلمات در جمله نویسی تحریری می دهد. همچنین، توصیه‌هایی دربارۀ برخی حروف در جمله می‌آورد. سپس تمرین جمله نویسی را شروع می‌کند و در پایان هر تمرین، نکتۀ مربوط به آن را می‌آورد. در صفحه‌های پایانی نیز چند متن و شعر به عنوان تمرین ارائه شده‌اند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب