علوم تربیتی

کلیدهای تربیت فرزند قدرشناس

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
مک‌کریدی، امی
سال چاپ: 
1396

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
سال چاپ: 
1395

طراحی آموزش از نظر تا عمل

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
حاجی‌اسحاق، سهیلا
سال چاپ: 
1395

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ای.ریز، رابرت
دمپسی، جان وی
سال چاپ: 
1396

رفتار شهروندی سازمانی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
اسلامیه، فاطمه
مصباحیان، اعظم
سال چاپ: 
1396

کاربرد روان‌شناسی در تدریس

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
درویل، لئونور ام.تی
سال چاپ: 
1395

چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی