علوم تربیتی

دوستی با اضطراب

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
كتابدار
مشاور
مؤلف: 
رینر، سارا
سال چاپ: 
1395

تصمیم‌گیری به‌جا: مهارت تصمیم‌گیری

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
استین، جیمز
سال چاپ: 
1394

نقش معلمان کارآمد در زمینه آموزش و تربیت

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
قبادی، حمیدرضا
یدالهی‌خبوشان، ملیحه
سال چاپ: 
1395

راهنمای عملی تهیه و تدوین طرح پیشنهادی پژوهشی (پروپوزال‌نویسی)

مخاطب: 
مربی
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی‌نیک، اله‌نظر
محمدی‌نیک، عصمت
نجات‌بخش‌اردکانی، فاطمه
سال چاپ: 
1395

تعهد به کیفیت زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مجید
سال چاپ: 
1395

مدیریت چالش‌های کیفیت زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
احمدی، مجید
سال چاپ: 
1395

چالش‌های کیفیت زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مجید
سال چاپ: 
1395

کیفیت زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مجید
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی