مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
قلتاش، عباس
نوروز مصرمی، صادق
زارعی، فاطمه
حسینی، سید‌علی
سال چاپ: 
1396

طرح‌های کارمربی برای کار با کودکان 3 تا 5 سال(جلد4)

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
صبوری، سمیرا
سیدشریفی، منصوره
سال چاپ: 
1396

طرح‌های کارمربی برای کار با کودکان 3 تا 5 سال(جلد پنجم)

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
کیهانی، فریبا
یزدان‌دوست، رقیه
صفاایسینی، شایا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان