سنجش و تقویت تاب‌آوری کودکان آسیب‌پذیر: سال‌های آغازین کودکی

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
دانیل، بریجید
ویسل، سالی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
بهرام جوکار
مریم رزمجویی
مرجان حق‌نگهدار
مجموع صفحات: 
152ص.
شابک: 
9786002500731
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
حیطه استثنایی: 
پرورشی مشاوره و مددكاری
معرفی کتاب: 
تاب‌آوری نوعی سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است. کتاب حاضر دربارۀ حوزه‌های تاب‌آوری و عوامل مرتبط با آن در سال‌های آغازین کودکی توضیح می‌دهد. در بخش اول این اثر احساس امنیت و کیفیت دلبستگی، روابط کودک با هم‌سالان، والدین و مراقبان، شایستگی‌های اجتماعی و هیجانی، به همراه چک‌لیست‌های سنجش امنیت، استعداد، هیجانات و شایستگی‌های اجتماعی کودکان بررسی می‌شوند. بخش دوم با عنوان «مداخلات» به ارائۀ روش‌های عملی تقویت تاب‌آوری و راهبردهای مداخله‌ای با ذکر موردپژوهی دو کودک سه و چهار ساله اختصاص یافته‌است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب