علوم تربیتی

همراه خوب یا بد: بررسی آسیب‌های تلفن همراه

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
تاجیک اسماعیلی، سمیه
میرزایی، محمد
سال چاپ: 
1397

مدیریت و برنامه‌ریزی برای دوران اولیه کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کلیک، فیلیس
سال چاپ: 
1397

راهکارهای افزایش دقت و تمرکز (8 تا 12 سال)

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امیر آتشانی، زهرا
فاطمی شورابی، ندا
سال چاپ: 
1396

ارزشیابی کیفی- توصیفی ویژه والدین

مخاطب: 
والدین
مؤلف: 
مقنعی، محسن
داداشی رودباری، فروزنده
جانبازی، زبیده
حسینی، سیدمحمد
سال چاپ: 
1397

راهنمای عملی نگارش طرح درس

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی