علوم تربیتی

آموزش از راه دور: راهنمای آموزش آنلاین برای مدرسان دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فیشر، داگلاس
هتی، جان
فری، نانسی
آلمارود، جان
سال چاپ: 
1400