علوم تربیتی

سنجش تکوینی آمیخته به همراه81 تکنیک سنجش تکوینی آغازین یا تشخیصی و سنجش تکوینی همزمان با تدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ویلیام، دیلن
سال چاپ: 
1400

نسل نو‌خاسته: نگاهی جامع بر منظومه فکری، معرفتی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درحوزه کودک و نوجوان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
صحاف، مجید
سال چاپ: 
1400