علوم تربیتی

سنجش تکوینی آمیخته به همراه81 تکنیک سنجش تکوینی آغازین یا تشخیصی و سنجش تکوینی همزمان با تدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ویلیام، دیلن
سال چاپ: 
1400