علوم تربیتی

به دانش‌آموزان یاد دهید، پرسش‌های خود را مطرح کنند: مهارت‌ها، راهبردها و ساختارهای واقعی برای تقویت پرسشگری همه فراگیران

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اگر والش، ژاکی
سال چاپ: 
1400

نسل نو‌خاسته: نگاهی جامع بر منظومه فکری، معرفتی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درحوزه کودک و نوجوان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
صحاف، مجید
سال چاپ: 
1400

راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود

مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
تورانی، حیدر
بهراد، بهنام
سال چاپ: 
1401