علوم تربیتی

راهکارهای افزایش دقت و تمرکز (8 تا 12 سال)

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امیر آتشانی، زهرا
فاطمی شورابی، ندا
سال چاپ: 
1396

ارزشیابی کیفی- توصیفی ویژه والدین

مخاطب: 
والدین
مؤلف: 
مقنعی، محسن
داداشی رودباری، فروزنده
جانبازی، زبیده
حسینی، سیدمحمد
سال چاپ: 
1397

راهنمای عملی نگارش طرح درس

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
سال چاپ: 
1397

سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و توانایی فراگیران

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
بروکهارت، سوزان
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی