راهنمای عملی نگارش طرح درس

نام مجموعه: 
مدارس یاد‌گیرنده مرآت
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
176ص.
شابک: 
9786229902141
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کتاب پیش رو می‌کوشد به مخاطب بیاموزد چگونه طرح درس بنویسد. فصل‌های اول کتاب، کلیات مربوط به طرح درس و تدریس را ارائه داده‌است. فصل 3 به بررسی ساختار طرح درس اختصاص دارد. نحوۀ نوشتن اهداف طرح درس در فصل 4 آمده‌است. فصل پنجم کتاب به سازمان‌دهی محتوا مربوط می شود. انتخاب روش‌های تدریس متناسب با اهداف یادگیری و تولید مواد کمک آموزشی در فصل7 و سنجش آموخته‌ها در فصل 8 به بحث گذاشته‌ شده‌است. نمونه‌هایی از طرح درس‌های نوشته‌شدۀ معلمان در فصل 9 آمده و فصل آخر کتاب نیز دوسویه، غیرمکتوب و مجازی است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب